Przejdź do treści

Regulamin sklepu

Regulamin sklepu

 1. Sklep atelier-przytulnosci.com zwany dalej Sklepem prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu Zakupów, dobrowolnym dokonaniem zakupu zamówionego towaru oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych Kupującego do celów związanych z realizacją zamówienia. Złożone zamówienie stanowi umowę kupna – sprzedaży w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
 2. Właścicielem sklepu atelier-przytulnosci.com jest firma M.P. Marta Czajka, ul. Runa Leśnego 10, Piaseczno, Regon 368599279 NIP 1231374474 wpisana do rejestru działalności gospodarczej – weryfikacja danych w “Centralna Ewidencja Informacja o Działalności Gospodarczej”.
 3. W celu korzystania ze Sklepu po stronie Klienta muszą zostać spełnione następujące minimalne wymagania techniczne: urządzenie z dostępem do sieci Internet, zainstalowana i zaktualizowana wersja przeglądarki internetowej Internet Explorer, Chrome, FireFox, Opera, Safari z włączoną obsługą JavaScript i Cookies, aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail). Rekomendowana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024×768 pikseli.
 4. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok. Realizacja zamówień następuje od 1 dnia do 3 dni roboczych od momentu potwierdzenia zamówienia lub w momencie skompletowania wszystkich zamówionych produktów.
 5. Klientami Sklepu mogą być osoby, które ukończyły 13 lat. (K. C. Art. 11-24) Jeżeli ten warunek nie jest przestrzegany umowa jest niewiążąca.
 6. Składać Zamówienia mogą Klienci, którzy:
  1. mają status zarejestrowanego użytkownika Sklepu;
  2. nie mają statusu zarejestrowanego użytkownika sklepu.
 7. Klient nieposiadający zarejestrowanego Konta, dokonuje Zamówienia z pominięciem procedury Rejestracji i logowania.
 8. Przez złożenie zamówienia należy rozumieć wypełnienie “Formularza zamówienia” zgodnie z informacjami podanymi w w/w formularzu, dodanie produktów do koszyka oraz zatwierdzenie zamówienia.
 9. Wkrótce po złożeniu zamówienia Klient otrzymuję drogą e-mailową informację o przyjęciu zamówienia (zestawienie wybranych produktów, adres dostawy, wartość zamówienia, forma płatności, sposób wysyłki). W razie braku otrzymania takiej informacji Klient powinien skontaktować się ze Sklepem drogą telefoniczną lub mailową.
 10. Prosimy o podanie prawidłowych danych kontaktowych – adresu e-mail oraz numeru telefonu. Nieprawidłowo wypełnione formularze rejestracyjne mogą utrudnić lub uniemożliwić realizację zamówienia.
 11. Kupujący może wybrać formę płatności spośród form płatności wskazanych w formularzu zamówienia.
 12. W przypadku zamówień wysyłanych poza granice Polski akceptujemy jedynie płatność PayPal – Karta kredytowa.
 13. Wysyłka zamówionych produktów nastąpi po zaksięgowaniu płatności na koncie bankowym sklepu.
 14. W przypadku, gdy w ciągu 5 dni od daty złożenia zamówienia nie zostanie uregulowana płatność, Sklep zastrzega sobie prawo do automatycznego anulowania zamówienia.
 15. Towary objęte Promocją mogą być zakupione wyłącznie na zasadach określonych w promocji.
 16. Szczegółowe koszty wysyłki zostały ujęte w zakładce „Dostawa i płatności” z zastrzeżeniem zwiększonych kosztów wysyłki przy wysyłce za granicę.
 17. Na czas, po jakim zamówione produkty trafiają do rąk osoby zamawiającej składa się czas przygotowania towaru oraz czas, jaki jest potrzebny Poczcie Polskiej / kurierowi na dostarczenie przesyłki pod wskazany przez Kupującego adres, termin otrzymania przesyłki = czas przygotowania towarów + czas dostawy
 18. Wszystkie produkty oferowane w sklepie atelier-przytulnosci.com są fabrycznie nowe,lub używane – refabrykowane wolne od wad fizycznych i prawnych.
 19. Wszystkie ceny podane na stronie internetowej Sklepu są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Podane ceny nie obejmują kosztów przesyłki.
 20. Do każdego zamówienia wystawiane jest szczegółowe zestawienie zawartości przesyłki wraz z wykazem kosztów w postaci Faktury VAT.
 21. Klient może anulować złożone zamówienie e-mailowo pod adresem: sklep.atelierprzytulnosci@gmail.com – pod warunkiem, że zamówione produkty nie zostały do Niego wysłane..
 22. W przypadku chęci zmiany zamówienia należy anulować zamówienie i złożyć nowe.
 23. W przypadku zamówień składających się z kilku towarów, a mających zostać dostarczonymi w jednej przesyłce, termin realizacji będzie uzależniony od terminu skompletowania przez Sklep ostatniego elementu danego zamówienia, chyba że Strony postanowią inaczej.
 24. Jeżeli przed wydaniem przesyłki okaże się, że doznała ona ubytku lub uszkodzenia, Klient ma obowiązek ustalić niezwłocznie protokolarnie stan przesyłki oraz okoliczności powstania szkody. Przewoźnik powinien zrobić to również na żądanie Klienta, jeżeli twierdzi on, że przesyłka jest naruszona. Niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru przechodzi na Klienta z chwilą jej mu wydania.
 25. Sklep ma obowiązek dostarczenia Klientowi towarów bez wad. Sklep jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia). Jeżeli towar ma wadę, Kupujący może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy sprzedaży, lub żądać wymiany towaru wadliwego na wolny od wad albo usunięcia wady.
 26. Reklamacje należy składać na adres: M.P. Marta Czajka, Atelier Przytulności, ul. Runa Leśnego 10, 05-502 Jazgarzew. Dla usprawnienia procedury reklamacyjnej, reklamowany towar powinien być dostarczony wraz z dowodem zakupu i zgłoszeniem reklamacyjnym, (czyli wskazaniem osoby składającej reklamację, żądaniem załatwienia reklamacji oraz wskazaniem wady towaru).Sklep w ciągu 14 (czternastu) dni ustosunkuje się do żądania Klienta.
 27. Rozpatrzeniu reklamacji i jej wyniku Sklep powiadomi Klienta w wiadomości wysłanej na adres podany przez Klienta w reklamacji.
 28. Klient, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni. Termin czternastodniowy, w którym konsument może odstąpić od umowy, liczy się od dnia otrzymania rzeczy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 29. W przypadku zwrotu w zamówieniu opłaconym przelewem z konta zagranicznego pieniądze są zwracane na kartę jeśli jest to możliwe, w szczególnych przypadkach mogą być zwracane na konto zagraniczne, jednakże w przypadku przelewu zwrotnego Sklep zastrzega sobie prawo do obciążenia Klienta kosztem wykonania przelewu.
 30. Sklep zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 Nr 133 poz. 883). Zgodnie z tą ustawą Klienci sklepu mają prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestaniu ich wykorzystywania. Przechowywane przez sklep dane wykorzystywane są jedynie w celu realizacji zamówień i form marketingowych, jeżeli Klient wyraził na to zgodę.
 31. Koszty przesyłek w przypadku wymiany towaru wynikającej z błędnej realizacji zamówienia przez atelier-przytulnosci.com pokrywa Sklep. Koszty wysyłki do atelier-przytulnosci.com pokrywa Klient. Jednocześnie informujemy, że nie przyjmujemy żadnych przesyłek odsyłanych do nas za pobraniem.
 32. Kupujący zobowiązuje się nie dostarczać Sklepowi treści o charakterze bezprawnym.
 33. Prawem właściwym jest prawo polskie.
 34. Sprzedawca może zmienić niniejszy Regulamin z ważnych powodów prawnych lub technicznych dotyczących funkcjonowania Sklepu.
 35. W przypadku zmiany regulaminu pojawi się komunikat wyświetlany na stronie głównej Sklepu przez 14 (czternaście) dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu. W tym czasie, Klient ponownie musi zaakceptować lub odmówić akceptacji Regulaminu.
 36. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian Regulaminu realizowane są zgodnie z dotychczasową treścią Regulaminu.